1. Mieszkanie Plus
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. Kto ma prawo do pierwszeństwa w Mieszkaniu Plus według ustawy?

Kto ma prawo do pierwszeństwa w Mieszkaniu Plus według ustawy?

Kto ma prawo do pierwszeństwa w Mieszkaniu Plus według ustawy?

5 (100%) 1


Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości precyzuje, kto ma być uprawniony do pierwszeństwa w naborze do Mieszkania Plus. W pierwszej kolejności mają to być osoby, które utraciły dach nad głową w wyniku działania żywiołów lub z powody katastrofy budowlanej.

Poruszyliśmy zresztą ten temat w artykule: Pomoc poszkodowanym nie tylko przez żywioły. Według przepisów – drugą grupą mają być osoby wywłaszczone ze swoich mieszkań i domów ze względu na inwestycje publiczne.

Kto jest uprawniony do Mieszkania Plus?

Nie jest to jednak koniec listy osób uprawnionych. Znajdują się na niej:

 1. osoby o względnie niższych dochodach
 2. osoby wychowujące dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu co najmniej umiarkowanym,
 3. osoby, które wychowują co najmniej jedno dziecko,
 4. żaden członek gospodarstwa nie posiadał do tej pory prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 5. osoby migrujące do innego miasta za pracą,
 6. osoby, które już składały wniosek o najem w ramach Mieszkania Plus, lecz nie zakwalifikowały się wcześniej,
 7. osoby, które mają status repatrianta,
 8. osoby, które mają powyżej 65 roku życia,
 9. osoby, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym,
 10. osoby, które mają Kartę Polaka,
 11. osoby, które utraciły mieszkanie lub dom w wyniku działania żywiołu lub katastrofy budowlanej,
 12. osoby, które zostały wywłaszczone.

Stworzyliśmy infografikę, która porządkuje tę kwestię:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości – prawo do Mieszkania Plus

Dokładnie zapis ustawy brzmi tak:
3. Kryteriami pierwszeństwa zawarcia umowy najmu są:
1) członkowie gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem osiągają względnie niższe dochody;
2) członkiem gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem jest co najmniej jedno dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935);
3) członkiem gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem jest co najmniej jedno dziecko;
4) żaden członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem nie posiada oraz w przeszłości nie posiadał prawa własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden samodzielny lokal mieszkalny;
5) osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem zmienia miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania;
6) osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem wcześniej złożył wniosek o zawarcie umowy najmu mieszkania w tej samej miejscowości, jednak nie zawarł umowy najmu z powodu większej liczby osób ubiegających się o najem niż liczba dostępnych mieszkań;
7) osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem ma status repatrianta;
8) osoba ubiegająca się o najem ukończyła 65 rok życia;
9) osoba ubiegająca się o najem legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
10) osoba ubiegająca się o najem posiada Kartę Polaka, o której mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274, z 2016 r. poz. 753 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858);
11) osoba ubiegająca się o najem w przeszłości posiadała prawo własności do domu jednorodzinnego, innego mieszkania lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lecz wskutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej utraciła ten dom lub mieszkanie;
12) osoba ubiegająca się o najem lub członek gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o najem jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości obejmującej budynek mieszkalny lub budynek o funkcji mieszanej, obejmującej funkcję mieszkaniową, która podlegała lub podlega wywłaszczeniu.
4. Przy określaniu kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu zapewnia się
pierwszeństwo w zawarciu umowy najmu:
1) w pierwszej kolejności osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 11;
2) w drugiej kolejności osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 12.

Facebook