1. Mieszkanie Plus
 2. >
 3. Aktualności
 4. >
 5. Specustawa mieszkaniowa podpisana – co zmienia?

Specustawa mieszkaniowa podpisana – co zmienia?

a 22 widok z ulicy

Specustawa mieszkaniowa podpisana – co zmienia?

3 (60%) 2


Prezydent Andrzej Duda podpisał 1 sierpnia specustawę, która ma przyspieszyć budowę tanich lokali na wynajem i tym samym przyczynić się do rozwiązania problemów mieszkaniowych, z którymi boryka tak wiele polskich rodzin. Jakie są zatem założenia specustawy mieszkaniowej zaakceptowanej przez Komitet Stały Rady Ministrów? Zapraszamy do artykułu!

Specustawa podpisana przez prezydenta

Specustawa podpisana niedawno przez prezydenta ma ułatwić budowę nowych osiedli na terenach poprzemysłowych, powojskowych i rolnych położonych w granicach administracyjnych miast. Zgodnie z nią, możliwa stanie się budowa domów jednorodzinnych i bloków z pominięciem planów miejscowych. Wszystkie tego rodzaju inwestycje będą musiały być zgodne jedynie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. A zawarte w ustawie zapisy będą obowiązywać przez następne 10 lat. Dzięki niej wprowadzone zostaną także standardy dla osiedli budowanych na uproszczonych zasadach. Deweloper będzie zobowiązany, obok zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej, także do zagwarantowania odpowiedniej odległości inwestycji od przystanków, szkół i przedszkoli.

Decyzję na temat lokalizacji planowanego osiedla podejmować będzie w drodze uchwały rada gminy. Natomiast deweloperzy nie będą zobowiązani do przeprowadzania konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną. Jednak będą oni musieli dołączyć do wniosku składanego do samorządu, propozycję przygotowaną przez profesjonalistę. Decyzja o przyszłości inwestycji powinna być podjęta przez lokalne władze w ciągu 60 dni, chyba, że z jakichś ważnych powodów okazało się to niemożliwe (w takim przypadku dochodzi dodatkowych 30 dni).

Zmieniły się również uprawnienia samorządów co do pobierania opłaty planistycznej za zmianę przeznaczenia terenu. Do tej pory, mogły one pobierać je na podstawie trybu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie zarówno decyzja o warunkach zabudowy, jak i przepisy specustawy mieszkaniowej nie stanowią podstawy do pobrania opłaty planistycznej. Jak szacuje resort inwestycji i rozwoju, nowe przepisy pozwolą skrócić czas przygotowania inwestycji z pięciu lat do roku. Specustawa mieszkaniowa wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Kontrowersje dotyczące wcześniejszych zapisów specustawy

Zdaniem wiceszefa MIiR Artura Sobonia, na bazie specustawy mieszkaniowej, nie będzie możliwe tak jak zakładano wcześniej, budowanie byle gdzie i byle jak. Nie likwiduje ona również decyzji o warunkach zabudowy, co było tak głośno krytykowane przez aktywistów, urbanistów i Najwyższą Izbę Kontroli. Jednak osłabia ona rolę planistycznych narzędzi kształtowania przestrzeni. W czasie konsultacji publicznych, zgłoszonych zostało do projektu aż 1,2 tysięcy uwag. Dzięki nim, ustawa w obecnym kształcie, jest zdecydowanie lepsza, co jeszcze bardziej pozwoli na cieszenie się przestrzenią, która jest naszym wspólnym dobrem.

Artur Soboń uważa, że specustawa „nie tylko nie dewastuje przestrzeni, ale w sposób kompromisowy godzi oczekiwania społeczne związane z budową mieszkań i oczekiwania związane z przestrzenią, jej zabudową tak, by była spójna i funkcjonalna”. Obecnie mieszkania w naszym kraju buduje się zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego tylko w 16 procentach, a ⅓ istniejących planów nie pokrywa więcej niż jednego hektara. „De facto nie jest to planowanie przestrzenne, tylko rozwiązywanie jakiś konkretnych sytuacji związanych z oczekiwaniem inwestora” zauważa Artur Soboń. Natomiast „dzięki temu projektowi ustawy uzyskujemy to, że tereny, które dzisiaj byłoby niezwykle trudno przekształcić w procedurze planowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe”.

Podczas konsultacji publicznych najwięcej emocji wzbudziły zapisy, chociażby te pozwalające na budowę inwestycji mieszkaniowych wbrew istniejącym już planom zagospodarowania przestrzennego (np. w miejskich parkach). Po obradach zaproponowano, aby ustalenie lokalizacji inwestycji następowało zawsze w drodze uchwały rady gminy. Stanowi to wyraz zachowania władztwa planistycznego gminy przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie mógł wyrazić swoją opinię i zgłaszać uwagi na temat planowanej inwestycji.

Najważniejsze założenia specustawy

Przede wszystkim, dzięki specustawie mieszkaniowej będzie można:

 • uzyskać ułatwienia dla całego przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania, czy też przebudowę,
 • w wyniku takich działań powinien powstać budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych, wynoszącej nie mniej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10,
 • tego rodzaju ułatwienia będą służyć wszystkim inwestorom budowlanym, ale oczywiście przy spełnieniu odpowiednich standardów urbanistycznych, których spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale również na etapie jej realizacji,
 • specustawa skróci okres przygotowania inwestycji z pięciu lat do tylko jednego roku.

Jakie warunki będą musieli spełnić inwestorzy?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, inwestorzy będą musieli spełnić określone w specustawie standardy urbanistyczne. Wśród których wymienić należy przede wszystkim:

 • zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez zjazd (dostęp bezpośredni) lub też za pośrednictwem drogi wewnętrznej, o minimalnej szerokości 6 m (dostęp pośredni),
 • zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej i kanalizacyjnej,
 • zapewnienie odpowiedniej odległości od najbliższych terenów rekreacyjnych,
 • poza miastami i w miastach, w których liczba mieszkańców nie przekracza 100 tysięcy mieszkańców, budynki nie będą mogły być wyższe niż 4 kondygnacje nadziemne. W większych miejscowościach natomiast, limit ten wynosić będzie aż 14 kondygnacji. Jeżeli w odległości 500 m od planowanej inwestycji, znajdują się budynki mieszkalne, o wysokości przekraczającej te liczby, maksymalna wysokość inwestycji będzie mogła być równa najwyższemu budynkowi mieszkalnemu w istniejącej zabudowie,
 • odpowiednią odległość pomiędzy budowanymi blokami, która wyniesie nie więcej niż:
  – 1000 metrów od przystanku publicznego transportu zbiorowego (500 metrów w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców),
  – 3000 metrów od szkoły podstawowej, która jest w stanie przyjąć uczniów, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 7 procent planowanej liczby mieszkańców ( natomiast w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, odległość ta nie mogłaby przekroczyć 1500 metrów),
  – 3000 tysiące metrów od przedszkola, które jest w stanie zapewnić miejsce dzieciom w liczbie stanowiącej nie mniej niż 3,5 procent planowanej liczby mieszkańców (w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, odległość ta natomiast nie mogłaby przekraczać 1500 metrów). W przypadku odległości od szkół i przedszkoli, ustawodawca przewidział furtkę dla inwestora. Bowiem w momencie kiedy nie spełnia on określonych w ustawie warunków, wystarczy zawrzeć umowę z gminą na 5 – letni dowóz dzieci do szkół,

Samorządy będą mogły wprowadzić lokalne standardy urbanistyczne, nie będzie tam jednak miejsca na wszelkie dowolności ponieważ będą mogły one uściślać powyższe wartości jedynie o połowę.

Specustawa reguluje wymogi dla osób o szczególnych potrzebach

Również nowa regulacja uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami innymi niż wyłącznie niepełnosprawność ruchowa. Szczegółowo opisuje je artykuł 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzony w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 roku. Jest to niesamowicie ważne, w starzejącym się społeczeństwie, kiedy ciągle wzrasta liczba osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych.

W specustawie zawarty został wymóg zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych, które muszą być dostępne dla mieszkańców o szczególnych potrzebach. Dotyczy to m.in. odpowiedniej szerokości korytarzy, drzwi bez progów, dźwigów osobowych i to zarówno w mieszkaniach jak i w części wspólnej budynku. Wszystkie te wymogi będą musiały być wykazane w projekcie architektoniczno-budowlanym, po czym będą weryfikowane pod kątem zapewnienia dostępności na etapie kontroli, przed wydaniem ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Zaproponowane przez rząd rozwiązania mają pomóc zapobiegać wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, a także rodziców z dziećmi w wózkach.

Facebook