1. Mieszkanie Plus
 2. >
 3. Mieszkanie na Start – warunki, dopłaty do najmu, kalkulator

Mieszkanie na Start – warunki, dopłaty do najmu, kalkulator

para pod daszkiemJuż od dłuższego czasu, wielu z nas zastanawia się nad tym, czym jeszcze zaskoczy nas obecny rząd, odnośnie jednego ze swoich sztandarowych dzieł, czyli Mieszkania Plus? Dla wszystkich zainteresowanych mamy dobrą wiadomość, 12 czerwca tego roku, projekt ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków w pierwszych latach najmu mieszkania został przyjęty przez Radę Ministrów. Mieszkanie na Start – co warto o nim wiedzieć?

Kalkulator dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start

Województwo
Gmina
1
Liczba osób w gospodarstwie
Miesięczny dochód gospodarstwa domowego
2
Posiadane nieruchomości
Spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania
3
Rynek
Powierzchnia nieruchomości
m2
Nieruchomość w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
4
Imię
Proszę podać poprawne imię
Nazwisko
Proszę podać poprawne nazwisko
E-mail
Proszę podać poprawny adres e-mail
Telefon
Wyślij sms
Proszę podać poprawny numer telefonu
Przepraszamy ale potwierdzenie SMS z kodem dostępu możemy wysyłać jedynie na krajowe nr telefonów z prefixem +48
Aby wysłać sms i poznać wynik Kalkulatora musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną.
Aby poznać wynik Twojego Spersonalizowanego Kalkulatora Mieszkanie na Start udowodnij, że jesteś osobą uprawnioną - podaj numer telefonu na który wyślemy darmowy kod dostępu.
SMS z kodem potwierdzającym, został wysłany pod wskazany numer
5
Jeśli zapoznałeś się z poniższymi zgodami, możesz wyrazić swoją akceptację wszystkich poniższych zgód jednym kliknięciem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych ...
Rozwiń
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych ...
Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od CHANGE sp. z o. o. a także podmiotów powiązanych, informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą ...
Rozwiń
Poznaj swoją dopłatę
Klauzula Informacyjna
Rozwiń

Czym jest Mieszkanie na Start?

Rządowy program Mieszkanie na Start jest systemem dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań, a także lokali, które zostały poddane działaniom rewitalizacyjnym, w ramach współpracy inwestorów z gminami. Jak już wiemy, stanowi on modyfikację tak hucznie wprowadzonego, dwa lata temu, programu Mieszkanie Plus, który niestety, kompletnie się nie sprawdził. W ciągu bowiem całego okresu jego trwania, nie zostało oddane do użytku ani jedno nowe mieszkanie, od podstaw budowane w jego ramach (więcej o tym: Jak długo będziemy jeszcze czekać na Mieszkania Plus?). Czy zatem Mieszkanie na Start ma większe szanse na osiągnięcie sukcesu? To się dopiero okaże, oczywiście mocno trzymamy kciuki i będziemy bacznie przyglądać się postępom prowadzonych działań.

Podobnie jak w przypadku Mieszkania Plus, skorzystać z niego będą mogły osoby, których nie stać na zakup własnego mieszkania, ale jednocześnie, wysokość ich zarobków wyklucza ubieganie się o lokal socjalny, czy też komunalny. Również kierowany jest do tych odbiorców, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie uzyskać kredytu hipotecznego na swoje wymarzone “cztery kąty”. W takiej właśnie sytuacji znajduje się około 40 proc. Polaków, a szczególnie problem braku mieszkania, dotyka ludzi młodych.

Głównym celem Mieszkania na Start jest wobec tego stymulowanie rynku poprzez dopłaty do czynszu dla przyszłych wynajmujących. Program ten, również nie zakłada bezpośredniego angażowania środków publicznych, w realizację planowanych inwestycji. Czyli głównymi wykonawcami mają być podmioty prywatne, a niezbędne środki budżetowe, które przeznaczone mają być na dopłaty, pochodzić mają z zakończonego programu Mieszkanie dla Młodych.

Czy będzie możliwość wykupu mieszkania na własność?

Niestety nie mamy tutaj dobrych wiadomości. Bardzo dokładnie zapoznaliśmy się z ustawą i nie znaleźliśmy paragrafu, który poruszałby temat dojścia do własności. Najprawdopodobniej należy spodziewać się, że Mieszkanie na Start będzie tylko i wyłącznie programem dopłat do czynszów.

Środki przeznaczone na Mieszkanie na Start

Z oficjalnych informacji wynika, że w 2019 roku na dopłaty ma być przeznaczone 200 mln zł, natomiast w kolejnych latach sumy będą wynosić:

 • 400 mln zł – dla 2020 r.,
 • 600 mln zł – dla 2021 r.,
 • 800 mln zł – dla 2022 r.,
 • 1000 mln zł – lata 2023-2025,
 • 1200 mln zł – od 2026 r.

Kiedy ma ruszyć Mieszkanie na Start?

System państwowych dopłat do czynszu dla pierwszych najemców nowych mieszkań i lokali w budynkach poddanych rewitalizacji, w ramach współpracy inwestorów z gminami ruszy 1 stycznia 2019 roku. Jednak wyjątek stanowić tu będą: art.7, art.9, art. 13 (Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, z dnia 8 czerwca 2018 roku https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12309754/12497952/12497953/dokument344967.pdf), które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czas, w ciągu którego, zainteresowani będą mogli pobierać dopłaty, będzie wynosił 15 lat. O dopłaty będą mogli ubiegać się nie tylko pierwsi najemcy, ale również ci, którzy zasiedlą mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji.

Gdzie będzie można składać wnioski o Mieszkanie na Start?

Pytanie o składanie wniosków było również tym najczęściej zadawanym przez zainteresowanych, również w przypadku Mieszkania Plus. Jak zatem wyglądać to ma w programie “Mieszkanie na Start”? Otóż każda gmina, która zawrze z inwestorem umowę dotyczącą inwestycji mieszkaniowej, będzie przeprowadzać nabór wniosków o zawarcie umów najmu mieszkań, będących przedmiotem tejże inwestycji. Gmina dokona wyboru kandydatów na najemców w oparciu o określone wcześniej warunki. Będą one motywowane przede wszystkim lokalną sytuacją społeczną i mieszkaniową, jak również będą posiadać różną wagę, w zależności od ich istotności, dla efektywnego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na danym terenie.

Jeśli przyznaniem dopłaty Mieszkanie na Start zainteresowani będą małżonkowie, to wniosek powinien być złożony przez jednego z nich (będzie to wtedy równoznaczne ze zgodą współmałżonka na ubieganie się o dopłaty, z konsekwencją w postaci uruchomienia w przypadku przyznania dopłat, okresu ich stosowania wobec obu małżonków). Następnie, na podstawie oceny wniosków o zawarcie umów najmu, która dokonana zostanie w oparciu o określone kryteria, gmina sporządzi listę kandydatów, wraz z oceną punktową. Największe szanse na wynajęcie mieszkania, będą mieć oczywiście osoby, z najwyższą punktacją.

Jakie dokumenty trzeba będzie załączyć do wniosku?

Naturalnie, złożenie samego wniosku nie wystarczy do tego, aby móc ubiegać się o Mieszkanie na Start. Konieczne będzie również dołączenie do niego odpowiednich dokumentów, takich jak:

 • kopia umowy najmu mieszkania, która zawiera powierzchnię wynajmowanego lokalu oraz dane współmałżonka, będącego najemcą,
 • oświadczenie dotyczące ograniczeń w zakresie majątkowym,
 • oświadczenie motywowane szczególnymi przypadkami stosowania dopłat, uregulowanymi w projektowanej ustawie (czyli np. wspólnym zamieszkiwaniem z osobą, która była wcześniej najemcą lokalu, w związku z najmem, do którego stosowane były dopłaty),
 • oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa, za okres wskazany w art. ust. 2 (z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych jego członków, a także informacji w zakresie dochodów uzyskanych lub też utraconych z uwzględnieniem obowiązku ustalenia, czy uwzględniany dochód jest cały czas uzyskiwany).

Na wzory niezbędnych dokumentów musimy jeszcze poczekać, zostaną one bowiem opublikowane w stosownym czasie. Wszystkie oświadczenia i dokumenty będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania. Podobnie jak zresztą w przypadku innego sztandarowego dzieła Rodzina 500 Plus, kiedy to w momencie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu, beneficjent zostaje wezwany do przedstawienia zaświadczeń potwierdzających wysokość dochodu poszczególnych osób, które wchodzą w skład danego gospodarstwa domowego.

Jakie mają być zasady przyznawania dopłat Mieszkania na Start?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, nabór wniosków o przyznanie dopłat, przeprowadzać będzie gmina, o wcześniej już ustalone kryteria pierwszeństwa. Zostaną one określone na podstawie bieżącej sytuacji społecznej i mieszkaniowej, na danym terenie.

Podobnie jak w przypadku programu Mieszkanie Plus, może to być liczba posiadanych dzieci, niepełnosprawność lub też migracja za pracą.

Po analizie złożonych wniosków nastąpi ogłoszenie listy najemców, z którymi zostaną zawarte umowy najmu. Głównym warunkiem jej podpisania, będzie zdolność najemcy do terminowego opłacania czynszu. Również, co bardzo ważne, każdy kto ubiegać się będzie o Mieszkanie na Start, nie może posiadać innego mieszkania. Warto też wspomnieć tu, że najemca, który będzie uzyskiwał dopłatę nie będzie mógł podnajmować całego lub części lokalu.

Każda dopłata będzie przyznawana na okres 15 lat i będzie stałej wysokości. Jednak należy być przygotowanym na to, że gmina, co roku będzie weryfikować prawo do dofinansowania, w zakresie dalszego spełniania kryteriów dochodowych. Wpływ na nie będzie miała również zmiana liczby członków gospodarstwa domowego, która spowodowana może być urodzeniem, czy też przysposobieniem dziecka. Co stanie się jeśli otrzymujący dopłatę przekroczy kryterium dochodowe? W takiej sytuacji zostanie ona niestety wstrzymana. Jednak będzie możliwe jej wznowienie, ale z zastrzeżeniem, że cały okres pobierania dopłat nie przekroczy, ustalonych 15 lat.

Dla kogo Mieszkanie na Start?

Aby ubiegać się o dopłaty w ramach programu Mieszkanie na Start, trzeba spełnić następujące warunki:

 • najemcą musi być osoba fizyczną,
 • najemcą może być obywatel Polski, mieszkający na terytorium kraju lub cudzoziemiec, który posiada prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej (lub przebywa tu na podstawie jednego z określonych w ustawie kryteriów np. w związku ze świadczeniem pracy);
 • zainteresowany spełnia warunki ustawowe (majątkowe, dochodowe, związane z używaniem mieszkania). Czyli nie jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. Również osiąga dochody utrudniające samodzielny najem lub zakup mieszkania na lokalnym rynku;
 • zamieszkuje lokal oddany do używania w wyniku inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej przez podmiot, który zawarł umowę w sprawie współpracy z gminą (lub spółką gminną). Czy też mieszkania na nowo utworzonego lub też poddanego rewitalizacji;
 • mieszkanie musi być zasiedlone po raz pierwszy w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji i gdy nie upłynął jeszcze termin stosowania opłat (20 lat od zakończenia inwestycji mieszkaniowej);
 • zainteresowany zajął umowę najmu w wyniku naboru przeprowadzonego przez gminę lub spółkę gminną (np. spełniając wymogi wskazane przez gminę, motywowane lokalną sytuacją mieszkaniową) lub naboru uzupełniającego przeprowadzonego przez wynajmującego;
 • posiadać zdolność do terminowego opłacania czynszu.

Jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić?

Wszyscy zainteresowani programem Mieszkanie na Start będą musieli spełniać kryteria dochodowe, które zostały określone w umowie. W przypadku singla, próg ten określono na 60 proc. ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, czyli jest to suma 2,5 tys. zł. Wzrasta ona o 30 proc. za kolejnego członka gospodarstwa domowego. Przykładowo zatem, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę, wyniesie ok. 1,6 tys. zł.

Próg dochodowy dla beneficjentów Mieszkanie na Start

 • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – 2 562,91 zł netto
 • Gospodarstwo domowedwuosobowe – 3 844,36 zł netto
 • Gospodarstwo domowe trzyosobowe – 5 125,81 zł netto
 • Gospodarstwo domowe czteroosobowe – 6 407,27 zł netto
 • Gospodarstwo domowe pięcioosobowe – 7 688,72 zł netto
 • Gospodarstwo domowe sześcioosobowe – 8 970,17 zł netto

Ile będą wynosić dopłaty?

To ile dopłaty do wynajmowanego mieszkania dostaniemy, zależeć będzie od liczby członków gospodarstwa domowego, a także lokalizacji wybranej przez nas nieruchomości. Jej miesięczna wysokość obliczana będzie na podstawie kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, który obowiązuje w danej gminie (czyli tzw. powierzchni normatywnej mieszkania, która uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących mieszkanie, a także współczynnika dopłaty ustalonego na stałym poziomie 1,8 proc.).

Dla przykładu, rodzina 2+2 mieszkająca w Toruniu, obecnie otrzymywałaby dopłatę wynoszącą 434 zł, w Warszawie 561 zł, we Wrocławiu 471 zł, natomiast w Gdańsku mogłaby liczyć na 491 zł dofinansowania.

Maksymalna wysokość dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start w poszczególnych lokalizacjach

Gminy Miesięczna wysokość dopłaty 1 os./gosp. 2 os./gosp. 3 os./gosp. 4 os./gosp. 5 os./gosp.
Wrocław 7,24 zł (1m2) 145 zł 254 zł 362 zł 471 zł 580 zł
gminy sąsiadujące 6,39 zł (1m2) 128 zł 224 zł 320 zł 415 zł 511 zł
woj. dolnośląskie 5,54 zł (1m2) 111 zł 194 zł 277 zł 360 zł 443 zł
Bydgoszcz 6,68 zł (1m2) 134 zł 234 zł 334 zł 434 zł 534 zł
gminy sąsiadujące 5,96 zł (1m2) 119 zł 208 zł 298 zł 387 zł 476 zł
Toruń 6,68 zł (1m2) 134 zł 234 zł 334 zł 434 zł 534 zł
gminy sąsiadujące 5,96 zł (1m2) 119 zł 208 zł 298 zł 387 zł 476 zł
woj. kujawsko-pomorskie 5,23 zł (1m2) 105 zł 183 zł 262 zł 340 zł 419 zł
Lublin 6,45 zł (1m2) 129 zł 226 zł 323 zł 419 zł 516 zł
gminy sąsiadujące 5,82 zł (1m2) 116 zł 204 zł 291 zł 378 zł 466 zł
woj. lubelskie 5,19 zł (1m2) 104 zł 182 zł 266zł 338 zł 416 zł
Gorzów Wielkopolski 6,07 zł (1m2) 121 zł 213 zł 304 zł 395 zł 486 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1m2) 116 zł 203 zł 290 zł 378 zł 465 zł
Zielona Góra 6,07 zł (1m2) 121 zł 213 zł 304 zł 395 zł 486 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1m2) 116 zł 203 zł 290 zł 378 zł 465 zł
woj. lubuskie 5,55 zł (1m2) 111 zł 194 zł 277 zł 361 zł 444 zł
Łódź 5,77 zł (1m2) 115 zł 202 zł 288 zł 375 zł 461 zł
gminy sąsiadujące 5,35 zł (1m2) 107 zł 187 zł 268 zł 348 zł 428 zł
woj. łódzkie 4,94 zł (1m2) 99 zł 173 zł 247 zł 321 zł 395 zł
Kraków 7,27 zł (1m2) 145 zł 255 zł 364 zł 473 zł 582 zł
gminy sąsiadujące 6,54 zł (1m2) 131 zł 229 zł 327 zł 425 zł 523 zł
woj. małopolskie 5,81 zł (1m2) 116 zł 203 zł 290 zł 377 zł 464 zł
Warszawa 8,63 zł (1m2) 173 zł 302 zł 431 zł 561 zł 690 zł
gminy sąsiadujące 6,26 zł (1m2) 125 zł 219 zł 313 zł 407 zł 501 zł
woj. mazowieckie 5,21 zł (1m2) 104 zł 182 zł 261 zł 339 zł 417 zł
Opole 5,75 zł (1m2) 115 zł 201 zł 288 zł 374 zł 460 zł
gminy sąsiadujące 5,23 zł (1m2) 105 zł 183 zł 262 zł 340 zł 418 zł
woj. opolskie 4,71 zł (1m2) 94 zł 165 zł 235 zł 306 zł 377 zł
Rzeszów 6,40 zł (1m2) 128 zł 224 zł 320 zł 416 zł 512 zł
gminy sąsiadujące 5,58 zł (1m2) 112 zł 195 zł 279 zł 362 zł 446 zł
woj. podkarpackie 4,75 zł (1m2) 95 zł 166 zł 237 zł 309 zł 380 zł
Białystok 6,16 zł (1m2) 123 zł 216 zł 308 zł 400 zł 493 zł
gminy sąsiadujące 5,71 zł (1m2) 114 zł 200 zł 285 zł 371 zł 456 zł
woj. podlaskie 5,25 zł (1m2) 105 zł 184 zł 263 zł 341 zł 420 zł
Gdańsk 7,56 zł (1m2) 151 zł 264 zł 378 zł 491 zł 605 zł
gminy sąsiadujące 7,12 zł (1m2) 142 zł 249 zł 356 zł 463 zł 570 zł
woj. pomorskie 6,69 zł (1m2) 134 zł 234 zł 334 zł 435 zł 535 zł
Katowice 6,51 zł (1m2) 130 zł 228 zł 325 zł 423 zł 521 zł
gminy sąsiadujące 5,91 zł (1m2) 118 zł 207 zł 295 zł 384 zł 472 zł
woj. śląskie 5,30 zł (1m2) 106 zł 186 zł 265 zł 345 zł 424 zł
Kielce 6,66 zł (1m2) 133 zł 233 zł 333 zł 433 zł 533 zł
gminy sąsiadujące 5,81 zł (1m2) 116 zł 203 zł 290 zł 377 zł 464 zł
woj. świętokrzyskie 4,95 zł (1m2) 99 zł 173 zł 248 zł 322 zł 396 zł
Olsztyn 6,88 zł (1m2) 138 zł 241 zł 344 zł 447 zł 550 zł
gminy sąsiadujące 6,19 zł (1m2) 124 zł 217 zł 309 zł 402 zł 495 zł
woj. warmińsko-mazurskie 5,50 zł (1m2) 110 zł 193 zł 275 zł 358 zł 440 zł
Poznań 7,94 zł (1m2) 159 zł 278 zł 397 zł 516 zł 635 zł
gminy sąsiadujące 6,16 zł (1m2) 123 zł 215 zł 308 zł 400 zł 493 zł
woj. wielkopolskie 5,13 zł (1m2) 103 zł 180 zł 257 zł 333 zł 410 zł
Szczecin 6,28 zł (1m2) 126 zł 220 zł 314 zł 408 zł 503 zł
gminy sąsiadujące 5,83 zł (1m2) 117 zł 204 zł 292 zł 379 zł 467 zł
woj. zachodniopomorskie 5,38 zł (1m2) 108 zł 188 zł 269 zł 350 zł 431 zł

Rządowy program Mieszkanie na Start – krok po kroku

Jeśli chcecie skorzystać z programu bezzwrotnego finansowego wsparcia osób fizycznych, w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania, to należy podjąć dwa podstawowe kroki. Pierwszym z nich jest zawarcie umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej. W tym celu konieczne będzie:

 • sprawdzenie listy gmin, które uczestniczą w programie. Znaleźć je można w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego;
 • po wybraniu lokalizacji, skontaktowanie się z wybraną gminą, w sprawie możliwości najmu lokalu objętego prawem do dopłat lub też zapoznanie się z informacjami, o możliwości najmu takiego mieszkania na jej stronie internetowej;
 • następnie złożenie wniosku o zawarcie umowy najmu i dokumentów potwierdzających, że rodzina spełnia warunki najmu wskazane w uchwale rady gminy, w terminie naboru organizowanego przez wybraną gminę, czy spółkę. Do tego należy pamiętać, że Wasza aplikacja będzie podlegała ocenie punktowej;
 • po spełnieniu wszystkich warunków danej gminy znajdziecie się na liście kandydatów na najemców przekazanej wynajmującemu;
 • jeśli zostaną spełnione wymagania dotyczące zdolności czynszowej (minimalny dochód lub odpowiednia wysokość kaucji), to wynajmujący poinformuje Was o warunkach, procedurze i terminie zawarcia umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej.

 

Drugim krokiem, który trzeba wykonać, jest ubieganie się o dopłaty do czynszu. A więc, jeśli już zawarta została umowa najmu lub umowy rezerwacyjnej, to wniosek o dopłaty w ramach rządowego programu Mieszkanie na Start, trzeba złożyć w urzędzie gminy. Oto co należy do niego dołączyć:

 • kopię umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej;
 • oświadczenie i zobowiązanie wskazane w ustawie (w tym o liczbie osób w gospodarstwie domowym, spełnieniu warunków majątkowych i dochodach za rok wskazanych w ustawie).

 

Jednak to nie wszystko, musicie być przygotowani na to, że gmina może Was wezwać, po to, abyście przedstawili zaświadczenia potwierdzające prawdziwość złożonych oświadczeń i samodzielnie ją zweryfikowali. O rozstrzygnięciu najemca wraz z wynajmującym, zostaną poinformowani w przeciągu miesiąca (burmistrz lub wójt ma tyle czasu na wydanie decyzji). Jeśli dopłaty zostały przyznane, to wysokość czynszu zostanie przez wynajmującego skorygowana, o wysokość miesięcznej dopłaty. Natomiast już czynsz pomniejszony o dopłatę, trzeba będzie bezpośrednio zapłacić wynajmującemu, a dopłata zostanie przekazana przez gminę na rachunek wynajmującego.

 

Głównym celem rządowego programu Mieszkanie na Start jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób, których nie stać na zakup własnych “czterech kątów”. Szacuje się, że w jego ramach, powstanie kilkadziesiąt tysięcy nowych lokali. Program ma również zachęcić inwestorów do budowy mieszkań na wynajem. W naszym kraju bowiem tylko 5 proc. wszystkich nieruchomości, stanowią mieszkania czynszowe, w porównaniu do państw Europy Zachodniej, gdzie jest ich ok. 30 proc. Pozostaje nam zatem czekać na dalszy rozwój programu i rozpoczęcie realnych działań, a nie dawaniu złudnych nadziei, a także ciągłej modyfikacji jego zasad.

Facebook